Lees dit document zorgvuldig door. Het bevat de Wettelijke Kennisgeving en de Gebruiksvoorwaarden (hierna de “Wettelijke Kennisgeving”) die de toegang, het browsen en het gebruik van de website www.ciudadpatricia.es van APARTAMENTOS CIUDAD PATRICIA, S.L. (hierna de “Website”) regelen.

Door de Website te bezoeken, te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk alle voorwaarden van deze Wettelijke Kennisgeving, die even geldig en effectief is als een schriftelijk en ondertekend contract.

De naleving ervan is afdwingbaar ten aanzien van elke persoon die de Website bezoekt, raadpleegt of gebruikt. Als u het niet eens bent met de bovenstaande voorwaarden, bezoek, raadpleeg of gebruik de Website dan niet.

1. INLEIDING EN BEDRIJFSGEGEVENS

APARTAMENTOS CIUDAD PATRICIA, S.L., is een onderneming met statutaire zetel te Calle Villanueva 2B, Escalera 1, Planta SM, 28001 Madrid, met fiscaal identificatienummer B64030547, ingeschreven in het handelsregister van Madrid, in Volume 43.847, Folio 25, Blad M-773752 (hierna “ACP”).

Voor meer informatie over ACP kunt u terecht op www.ciudadpatricia.es of neem contact met ons op via het volgende e-mailadres apartamentos@ciudadpatricia.com.

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze Wettelijke Kennisgeving regelt de toegang tot de inhoud en alle diensten die ACP via de Website aanbiedt, evenals het gebruik ervan door Gebruikers. ACP behoudt zich echter het recht voor om de presentatie, configuratie en inhoud van de Website, alsmede de voorwaarden voor toegang en/of gebruik te wijzigen. De toegang tot en het gebruik van de inhoud en diensten na het van kracht worden van de wijzigingen of veranderingen in de voorwaarden impliceren de aanvaarding ervan.

De toegang tot, het browsen op en het gebruik van de Website houdt in dat de Gebruiker deze Wettelijke Kennisgeving aanvaardt.

In deze zin wordt onder Gebruiker (of, in het meervoud, Gebruikers) verstaan de persoon die toegang heeft tot, browset op, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten, gratis of tegen betaling, die op de Website worden uitgevoerd.

3. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1. Toegang tot de Website

De toegang tot de inhoud en het gebruik van de diensten en initiatieven van de Website zijn gratis, hoewel sommige diensten en inhoud die ACP via de Website aan derden aanbiedt, onderworpen kunnen zijn aan een voorafgaande overeenkomst en de betaling van een bedrag, dat in hun eigen contractvoorwaarden wordt gespecificeerd.

3.2. Gebruik van de Website

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de wet en met de voorwaarden van deze Wettelijke Kennisgeving. De Gebruiker verbindt zich er tevens toe de Website niet te gebruiken voor doeleinden of gevolgen die onwettig zijn of in strijd met de bepalingen van deze Wettelijke Kennisgeving. Door gebruik te maken van de diensten verklaart de Gebruiker zich akkoord met deze Wettelijke Mededeling en verbindt hij/zij zich ertoe geen enkel materiaal dat op enigerlei wijze in strijd is met de geldende wetgeving door te geven, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen via de door de Website aangeboden diensten.

Evenzo aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de toegang tot en het gebruik van de Website onder zijn/haar uitsluitende verantwoordelijkheid vallen, en verbindt hij/zij zich ertoe de Website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden en zich niet in te laten met gedragingen die het imago, de belangen en de rechten van ACP of derden kunnen schaden. De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe geen enkele handeling te verrichten met als doel de Website te beschadigen, onbruikbaar te maken of te overbelasten, of op enigerlei wijze het normale gebruik en de werking ervan te verhinderen.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat in het geval hij/zij zich niet houdt aan de inhoud van deze Wettelijke Kennisgeving of andere bijzondere voorwaarden op de Website, ACP zich het recht voorbehoudt zijn/haar toegang tot de Website te beperken, op te schorten of te beëindigen en hiertoe alle noodzakelijke technische maatregelen te nemen. Evenzo behoudt ACP zich het recht voor om dergelijke maatregelen te nemen indien zij redelijkerwijs vermoedt dat de Gebruiker één van de voorwaarden uit bovengenoemde documenten schendt.

4. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Deze Website valt onder de Spaanse wetgeving en onder de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom. In geen geval kan de toegang van de Gebruiker tot en het surfen op de Website of het gebruik, de aankoop en/of het verwerven van producten of diensten die via de Website worden aangeboden, worden opgevat als een verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door ACP. De Gebruiker heeft een strikt privaat gebruiksrecht, uitsluitend om gebruik te maken van de diensten die in overeenstemming met deze Wettelijke Kennisgeving worden geleverd.

Verwijzingen naar namen en commerciële of geregistreerde handelsmerken, logo’s of andere onderscheidende tekens, die eigendom zijn van ACP of van derden, houden een verbod in op het gebruik ervan zonder toestemming van ACP of de rechtmatige eigenaars ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent de toegang tot of het gebruik van de Website en/of de inhoud en/of diensten ervan de Gebruiker op geen enkel moment rechten op de daarin opgenomen merken, logo’s en/of onderscheidingstekens, die wettelijk beschermd zijn.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud en/of diensten zijn voorbehouden en het is met name verboden om de inhoud en/of diensten op de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te transformeren of op enigerlei wijze te verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACP of, in voorkomend geval, van de houder van de desbetreffende rechten.

5. COOKIES

Wij informeren u dat de Website cookies van derden gebruikt om informatie te verstrekken voor analyse en meting van het surfgedrag. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid.

6. PRIVACYBELEID

ACP kan de via de Website verzamelde persoonsgegevens verwerken. Zie voor meer informatie ons Privacybeleid.

7. VERGUNNING VOOR COMMUNICATIE

In het geval dat de Gebruiker via de Website informatie van welke aard dan ook naar ACP stuurt, via de daartoe bestemde kanalen op de Website zelf, verklaart, garandeert en stemt de Gebruiker dat hij/zij het recht heeft dit vrijelijk te doen, dat deze informatie geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim of enig ander recht van derden, dat deze informatie niet vertrouwelijk is en dat deze informatie niet schadelijk is voor derden. De Gebruiker erkent dat hij/zij de verantwoordelijkheid op zich neemt en ACP zal vrijwaren voor alle communicatie die hij/zij persoonlijk of namens hem/haar verstrekt, waarbij deze verantwoordelijkheid zich zonder beperking uitstrekt tot de nauwkeurigheid, wettigheid, originaliteit en eigendom van deze communicatie.

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES

ACP kan de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of waarheidsgetrouwheid van de diensten of informatie die via de Website worden verstrekt niet garanderen. Bijgevolg garandeert ACP geenszins en is zij niet verantwoordelijk voor:

  • de continuïteit van de inhoud van de Website;
  • de afwezigheid van fouten in deze inhoud of producten;
  • de afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten op de Website of op de server die deze aanbiedt;
  • de onkwetsbaarheid van de Website en/of de onfeilbaarheid van de op de Website genomen veiligheidsmaatregelen;
  • het gebrek aan bruikbaarheid of prestaties van de inhoud en de producten van de Website;
  • alle schade of nadeel veroorzaakt aan zichzelf of aan een derde, door een persoon die de voorwaarden, regels en instructies van ACP op de Website overtreedt of door schending van de beveiligingssystemen van de Website.

ACP verklaart niettemin dat zij alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen, binnen haar mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de Website te garanderen en het bestaan en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten aan de Gebruikers te voorkomen.

Door de Website te bezoeken, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de wet en is hij/zij jegens ACP en derden aansprakelijk voor alle schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

ACP heeft in het algemeen geen controle over het gebruik dat Gebruikers van de Website maken. ACP garandeert met name in geen enkel geval dat Gebruikers de Website zullen gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de goede zeden, algemeen aanvaarde goede praktijken en de openbare orde, noch dat zij dit op een zorgvuldige en voorzichtige manier zullen doen. Bijgevolg aanvaardt ACP geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de inhoud van de Website en dat een inbreuk kan vormen op enige nationale of internationale regelgeving, op intellectuele of industriële eigendomsrechten of op andere rechten van derden.

Indien de Gebruiker kennis krijgt van het bestaan van onwettige, illegale of met de wet strijdige inhoud of van inhoud die een inbreuk kan vormen op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, dient hij/zij ACP hiervan onmiddellijk in kennis te stellen op de in de clausule aangegeven wijze, zodat ACP passende maatregelen kan nemen.

9. LINKS

9.1. Links naar andere websites

In het geval dat de Gebruiker op de Website links aantreft naar andere webpagina’s door middel van verschillende knoppen, links, banners, enz. worden deze door derden beheerd. ACP heeft noch de bevoegdheid noch de menselijke en technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere websites die links naar de Website hebben gecreëerd te kennen, te controleren of goed te keuren.

Bijgevolg kan ACP geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enig aspect met betrekking tot de webpagina waarnaar een link kan worden gecreëerd vanaf de Website, met name, maar niet beperkt tot, de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten en diensten, haar eigen links en/of de inhoud ervan in het algemeen.

In dit verband moeten Gebruikers die daadwerkelijk kennis hebben van de onwettigheid van activiteiten die via deze websites van derden worden uitgevoerd, ACP onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat zij de link naar deze websites kan uitschakelen.

Het plaatsen van een link van de Website naar een andere website betekent niet dat er een relatie, samenwerking of afhankelijkheid bestaat tussen ACP en de partij die verantwoordelijk is voor de externe website.

9.2. Links op andere webpagina’s naar de Website

Als een Gebruiker, entiteit of website een link van welke aard dan ook naar de Website wil creëren, moet deze voldoen aan de volgende bepalingen:

De link mag alleen leiden naar de startpagina van de Website, tenzij ACP hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

De link moet absoluut en volledig zijn, d.w.z. dat hij de Gebruiker, door middel van een klik, naar het URL-adres van de Website moet leiden en de volledige omvang van het scherm van de homepage van de Website moet beslaan. In geen geval, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door ACP toegestaan, mag de website die de link creëert de Website op enigerlei wijze reproduceren, opnemen als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn “frames” of een “browser” creëren op een van de pagina’s van de website.

De pagina die de link creëert mag op geen enkele wijze vermelden dat ACP de link heeft goedgekeurd, tenzij ACP dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gedaan. Indien de entiteit die de link vanaf haar pagina naar de Website aanbrengt, het merk, de naam, de commerciële naam, het label, het logo, de slogan of enig ander type identificerend element van ACP en/of de Website correct op haar webpagina wenst op te nemen, moet zij vooraf over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACP beschikken.

ACP geeft geen toestemming voor het creëren van een link naar de Website vanaf webpagina’s die materiaal, informatie of inhoud bevatten die onwettig, illegaal, vernederend of obsceen zijn en, in het algemeen, die in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of algemeen aanvaarde sociale normen.

ACP heeft noch de bevoegdheid noch de menselijke en technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere websites die links naar de Website hebben gecreëerd te kennen, te controleren of goed te keuren. ACP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig aspect met betrekking tot de website die een dergelijke link naar de Website aanbrengt, met name, maar niet beperkt tot, de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten en diensten, haar eigen links en/of enige inhoud ervan.

10. MEDEDELING VAN ACTIVITEITEN VAN ILLEGALE OF ONGEPASTE AARD

In het geval dat de Gebruiker of een andere Internetgebruiker zich ervan bewust wordt dat bepaalde informatie of inhoud op de Website of die via de Website wordt verstrekt onwettig of ongepast is, kan hij/zij contact opnemen met op het volgende e-mailadres apartamentos@ciudadpatricia.com, onder vermelding van de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van de melder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Beschrijving van de feiten waaruit de onwettige of ongepaste aard van de inhoud of informatie blijkt, alsmede het specifieke adres waar deze beschikbaar is.
  • In geval van inbreuk op rechten van derden, zoals intellectuele of industriële eigendom, moeten de gegevens van de houder van het geschonden recht worden verstrekt wanneer dit een andere persoon is dan de melder. Hij of zij moet ook een bewijs van eigendom van de geschonden rechten overleggen en, indien van toepassing, een vertegenwoordiging om namens de eigenaar op te treden wanneer deze een andere persoon is dan de melder.

De ontvangst door ACP van de in dit artikel bedoelde mededeling impliceert, overeenkomstig de bepalingen van de geldende regelgeving, geen daadwerkelijke kennis van de door de melder aangegeven activiteiten en/of inhoud, wanneer dit niet duidelijk of voor de hand liggend is. ACP behoudt zich in elk geval het recht voor om inhoud die, hoewel niet onwettig, in strijd is met de in deze Wettelijke Kennisgeving vastgestelde regels op te schorten of te verwijderen, waarbij in elk geval de conflicterende rechtsbelangen worden afgewogen.

11. DUUR EN WIJZIGING

ACP kan de hierin vastgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen door de wijziging te publiceren in dezelfde vorm als waarin deze Wettelijke Kennisgeving verschijnt of door middel van enige vorm van communicatie gericht aan Gebruikers. De tijdelijke geldigheid van deze Wettelijke Kennisgeving valt derhalve samen met het tijdstip van publicatie ervan, totdat zij geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd; op dat moment wordt de gewijzigde Wettelijke Kennisgeving van kracht.

Ongeacht de bepalingen van de specifieke voorwaarden kan ACP te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de pagina beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

12. ALGEMEEN

De titels van de verschillende clausules dienen uitsluitend ter informatie en zullen de interpretatie van de Wettelijke Kennisgeving niet beïnvloeden, aanmerken of uitbreiden. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Wettelijke Kennisgeving en de bijzondere voorwaarden van elk specifiek initiatief, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemd initiatief.

In het geval dat een bepaling of bepalingen van deze Wettelijke Kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig of onuitvoerbaar zouden worden geacht door een rechtbank, gerechtshof of bevoegde administratieve instantie, zal deze nietigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed hebben op de andere bepalingen van de Wettelijke Kennisgeving.

Als ACP enig recht of bepaling in deze Wettelijke Kennisgeving niet uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat zij daarvan afstand doet, tenzij dit schriftelijk door ACP is erkend en overeengekomen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op de betrekkingen tussen ACP en de Gebruiker zijn de bepalingen van de geldende Spaanse wetgeving van toepassing. ACP en de Gebruiker, die uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing zou kunnen zijn, onderwerpen elk geschil en/of betwisting aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Madrid.

14. WIJZIGINGEN VAN DE WETTELIJKE KENNISGEVING

Wij kunnen de Wettelijke Kennisgeving van onze Website bijwerken. Daarom wordt de gebruiker van de Website aanbevolen om deze kennisgeving te lezen telkens wanneer hij/zij onze Website bezoekt, om voldoende geïnformeerd te zijn over de regeling inzake toegang, browsen en gebruik van de Website.

Laatst bijgewerkt: mei 2023