APARTAMENTOS CIUDAD PATRICIA, S.L., stelt dit Privacybeleid ter beschikking van de gebruikers van de website die te vinden is op de URL www.ciudadpatricia.es (hierna de “Website”) om informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en uw privacy en informatie beschermen.

APARTAMENTOS CIUDAD PATRICIA, S.L. verzoekt de gebruiker enkele minuten de tijd te nemen om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

1. INLEIDING

APARTAMENTOS CIUDAD PATRICIA, S.L. is een onderneming met maatschappelijke zetel te Calle Villanueva 2B, Escalera 1, Planta SM, 28001 Madrid, met fiscaal identificatienummer B64030547, ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, in Volume 43.847, Folio 25, Blad M-773752 (hierna “ACP”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van ACP, die voor het publiek beschikbaar is op de URL www.ciudadpatricia.es, evenals op de communicatie tussen de gebruiker en ACP via deze website of via e-mail.

ACP kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. In geval van wijzigingen zullen wij u via de website of op andere wijze informeren, zodat u op de hoogte bent van de nieuwe Privacyvoorwaarden. Wanneer u gebruik blijft maken van de door ACP ter beschikking gestelde functies nadat wij u van dergelijke wijzigingen op de hoogte hebben gesteld, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt, behalve in de gevallen waarin uw uitdrukkelijke toestemming vereist is.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is ACP. Om een goed beheer van de verwerking van uw gegevens te waarborgen, heeft ACP een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen voor eventuele vragen en die u kunt bereiken op het volgende e-mailadres ciudadpatricia@akela.legal

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website worden verstrekt of die op andere wijze contact opnemen met ACP, kunnen door ACP worden verwerkt voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de interacties tussen de gebruiker en ACP.

 1. Contact opnemen met, beheren en verwerken van vragen en verzoeken van gebruikers van de Website: De persoonsgegevens van gebruikers die contact opnemen met ACP via een van de contactkanalen die via de website beschikbaar zijn gesteld om vragen en/of verzoeken van gebruikers te ontvangen, zullen worden verwerkt met het oog op het in stand houden van het contact tussen de partijen, het beheer van de gebruikers van de website, het verlenen van klant- of gebruikersdiensten en het beheer en de verwerking van de verzoeken of vragen die door de gebruiker zijn gedaan via de kanalen die ACP voor dit doel beschikbaar heeft gesteld.
 2. Commerciële, promotionele of publicitaire communicatie: De persoonsgegevens van gebruikers kunnen door ACP worden verwerkt om hen gepersonaliseerde commerciële en publicitaire informatie over haar activiteiten, producten, diensten, aanbiedingen, speciale promoties, alsook documentatie van diverse aard toe te sturen, per post, telefoon of elektronische middelen (e-mail, nieuwsbrief, SMS, messaging en andere elektronische communicatiemiddelen).

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- of promotiedoeleinden door ACP via de daartoe door ACP ter beschikking gestelde kanalen, zoals verderop in dit document wordt uiteengezet.

4. WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ACP VERWERKT EN UIT WELKE BRONNEN ZIJN ZE AFKOMSTIG?

De gegevens die ACP verwerkt als gevolg van de interacties die de gebruiker via onze website uitvoert, zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

 • Door de gebruiker verstrekte gegevens door het invullen van de door ACP beschikbaar gestelde velden voor het beheer van de communicatie met gebruikers of door enig ander middel waarmee de gebruiker met ACP communiceert.
 • Gegevens die worden gegenereerd als gevolg van de ontwikkeling, de verwerking en het onderhoud van de relatie tussen de gebruiker en ACP.

ACP kan de volgende soorten persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de relatie met de gebruiker:

 • Identificatie- en contactgegevens (bijvoorbeeld naam en voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.)
 • Andere soorten gegevens. Uitsluitend in het geval dat de gebruiker andere soorten gegevens verstrekt tijdens interacties met ACP, zullen deze gegevens alleen door ACP worden verwerkt indien deze verwerking noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Anders worden de gegevens vernietigd zonder voorafgaande opslag en verwerking door ACP.

5. WAT IS DE WETTELIJKE LEGITIMATIE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerking van uw gegevens voor het doel “Contact opnemen met, beheren en verwerken van vragen en verzoeken van Websitegebruikers” is gebaseerd op de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren tussen de gebruiker en ACP waarbij de betrokkene partij is of voor de toepassing van precontractuele maatregelen op verzoek van laatstgenoemde, d.w.z. bij het beheer van uw eigen verzoek, bij het handhaven van het contact tussen de partijen en, in voorkomend geval, bij het verlenen van de door de gebruiker gevraagde dienst.

Evenzo is de verwerking van uw gegevens met het oog op “commerciële, promotionele of publicitaire communicatie” gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker die wordt verleend via het desbetreffende vakje.

6. AAN WIE WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen de ACP-groep die onder meer functies vervullen op het gebied van beheer, controle, personeelsbeheer, toezicht op de naleving of auditing. Het doel van deze mededeling van gegevens is het beheer en de ontwikkeling van de bij wet vastgestelde passende procedures mogelijk te maken, aangezien andere ondernemingen van de bedrijfsgroep de commerciële entiteiten kunnen zijn die de vraag moeten behandelen. De legitieme basis voor deze gegevensverstrekking is het legitieme belang van ACP om haar personele en technische middelen binnen haar bedrijfsgroep te organiseren.

Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan andere derden, tenzij uitdrukkelijk vereist door de wet of met toestemming van de betrokkene.

7. HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

ACP bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de gevraagde dienst te verlenen en/of het beoogde doel van de verwerking te bereiken.

Als de gebruiker zijn/haar recht op verwijdering niet heeft uitgeoefend, worden zijn/haar gegevens vervolgens bewaard gedurende de per geval geldende wettelijke termijnen, rekening houdend met het soort gegevens en het doel van de verwerking.

De gebruiker kan in elk geval gedetailleerde informatie over de in ACP toegepaste bewaartermijnen opvragen door contact op te nemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, die bereikbaar is op het volgende adres ciudadpatricia@akela.legal

8. WELKE PERSOONSGEGEVENS MOET U ONS VERSTREKKEN?

ACP informeert gebruikers dat, wanneer persoonsgegevens worden verzameld via een formulier dat via de Website beschikbaar wordt gesteld, het noodzakelijk is dat de gebruiker ten minste de gegevens verstrekt die in het betreffende formulier als verplicht zijn aangegeven. Als niet ten minste deze noodzakelijk geachte gegevens worden verstrekt, kan ACP de dienst of de door de gebruiker geformuleerde vraag niet beheren.

9. WAT MOET U ONS GARANDEREN WANNEER U ONS UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT?

De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens juist, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn en is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting.

Als de gebruiker gegevens van een derde verstrekt, garandeert hij/zij dat hij/zij deze derde op de hoogte heeft gebracht van alle aspecten van dit privacybeleid en dat hij/zij toestemming heeft gekregen om zijn/haar gegevens aan ons te verstrekken voor de betreffende verwerking. Dit alles voorafgaand aan de verstrekking van gegevens door een derde via de Website.

ACP informeert u dat u ouder dan 18 jaar moet zijn om uw persoonsgegevens op enigerlei wijze via onze website te verstrekken. De gebruiker die via deze website gegevens aan ACP verstrekt, verklaart en garandeert dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor deze verklaring op zich.

10. WELKE MAATREGELEN NEMEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?

Omdat ACP de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens wil garanderen, zijn de vereiste veiligheidsniveaus vastgesteld voor de bescherming van persoonsgegevens en zijn de technische middelen waarover ACP beschikt geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van via de Website verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. U dient er in ieder geval rekening mee te houden dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn.

11. WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

ACP informeert u dat u de volgende rechten hebt op uw persoonsgegevens:

 • Toegang tot uw gegevens: U hebt het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over u verwerken en om toegang te krijgen tot uw gegevens om te weten te komen welke persoonsgegevens wij verwerken.
 • Verzoek om rechtzetting of verwijdering van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonsgegevens die volgens u onjuist zijn en die u betreffen en die door ACP worden verwerkt, te corrigeren, alsook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden gewist wanneer de gegevens onder meer niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken; in dat geval zullen wij de gegevens waarvoor u om beperking van de verwerking hebt verzocht, alleen bewaren voor het instellen of verdedigen van vorderingen.
 • Overdraagbaarheid van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en door ACP te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens: In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens; in dat geval zullen wij de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij wij dit moeten blijven doen om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

Wij herinneren u er ook aan dat u het recht hebt om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

U kunt uw rechten op uw persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar ACP, onder vermelding van “Gegevensbescherming” en met bijvoeging van uw identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document aan beide zijden, dat u kunt sturen naar een van de volgende adressen: calle Villanueva 2B, Escalera 1, Planta SM, 28001 Madrid of  ciudadpatricia@akela.legal

Indien niet aan het verzoek wordt voldaan, kan een klacht worden ingediend bij de Functionaris voor Gegevensbescherming op het e-mailadres ciudadpatricia@akela.legal,of bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

12. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij kunnen ons Privacybeleid voor de Website van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u daarom aan dit beleid te lezen telkens wanneer u onze Website bezoekt, zodat u voldoende geïnformeerd bent over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en uw privacy en informatie beschermen.

Laatst bijgewerkt: mei 2023